Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Pleasure Party’s bvba. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn algemene voorwaarde.

Artikel 2. Getekende offerte

Om betwistingen te vermijden kan Pleassure Party’s enkel en alleen zijn installatie doen als de door de opdrachtgever een getekende bestelbon, die deel uitmaakt van de door Pleasure Party’s opgestelde offerte, per fax, per mail of brief in zijn bezit kreeg.

Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3. Kwaliteitsgarantie

Elke geplaatste opstelling van een installatie zal met de nodige zorg en aandacht uitgevoerd worden, conform aan de bestelbon.

Artikel 4. Wederzijdse vertrouwelijkheid

Pleasure Party’s verplicht zich tot geheimhouding van de opdrachtgever tegenover derden, van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis wordt genomen.

Er kan en mag enkel bepaalde info medegedeeld worden aan onderaannemers , die bepaalde info nodig hebben om hun taak tot een goed einde te brengen betreffende de bestelde opdracht. Pleasure Party’s neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Artikel 7. Vrijwaring door de opdrachtgever

De opdrachtgever heeft de plicht om de (feest)plaats waar de in installatie dient geplaatst te worden leeg te maken zodoende dat de installateur geen vertragingen heeft, en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Bij het moeten leegmaken van de feestlocatie door Pleasure Party’s om de installatie kunnen plaatsen zal een uurtarief gefactureerd worden aan 40 euro per uur.

Er moet ook een doorgang van 90cm voorzien worden door de opdrachtgever om doorgang te verschaffen aan de installateur.

Artikel 8. Voorschotten en facturatie

Pleasure Party’s zal bij het ontvangen van een getekende offerte door de opdrachtgever een voorschotfactuur mailen van 50% en factureert het saldo van 50% bij oplevering van de installatie.

Deze dient binnen de 14 kalenderdagen na facturatiedatum betaald te worden voor de geleverde prestaties.

Artikel 9. Klachten binnen 5 dagen

Elke factuur wordt als door de klant aanvaard beschouwd, indien die niet binnen 5 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent.

Artikel 10. Betaling binnen 14 kalenderdagen

Alle facturen zijn betaalbaar tot 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 11. Schadevergoeding en verwijlintresten

Elke laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12% met een minimum van 150 EUR. Bovendien zullen verwijlinteresten van 1% per maand worden aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke interesten en kosten.

Artikel 12. Wijziging van de opdracht

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen om de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 13. Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Pleasure Party’s het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen en dit onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 14. Rechtbank van Oost-Vlaanderen

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Oost-Vlaanderen.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig sinds 17 november 2018